Sprawności LOTNICZE do wyboru:)

2014-10-08 18:20:27, komentarzy: 0


 

Modelarka kartonowa/modelarz kartonowy *

1.      Wyjaśnił, jakie siły działają na szybowiec w locie.

2.      Wyważyła/ył i wyregulowała/ał latający kartonowy model szybowca, aby wykonał lot prosty.

3.      Na modelu zademonstrowała/ał działanie sterów i lotek.

4.      Wykonała/ał z papieru strzałę i gołębia oraz model latający szybowca z kartonu bez użycia kleju.

5.      Brała/ał udział w zawodach kartonówek.

 

Modelarka redukcyjna/modelarz redukcyjny **

1.      Rozpoznaje pięć najważniejszych typów polskich szybowców i 10 typów używanych w Polsce samolotów.

2.      Wykazała/ał się znajomością nazw części samolotu, wyjaśniła/ił działanie sterów.

3.      Zbudowała/ał latający model sylwetkowy (tj. o sylwetce istniejącego samolotu lub szybowca) z kartonu lub styropianu na procę lub na wędkę oraz brała/ał udział w zawodach akrobacji modeli.

4.      Skleiła/ił estetycznie plastikowy model z gotowego zestawu oraz prawidłowo umieściła/ił na nim znaki i numery.

5.      Wzięła/wziął udział w konkursie modeli samolotów z tworzyw sztucznych lub zademonstrowała/ał swe modele w zastępie.

 

Modelarka konstruktorka/modelarz  konstruktor ***

1.      Rozpoznaje typy współczesnych szybowców, samolotów i śmigłowców polskiej konstrukcji i używanych w Polsce oraz najważniejsze zagraniczne.

2.      Rozpoznaje rodzaje drewna i tworzyw sztucznych (styropian, polistyren, szkło organiczne), potrafi je kleić i obrabiać.

3. Zbudowała/ał trzy modele z drewna lub kartonu, wiernie oddające wygląd samolotów lub skleił 5 modeli plastikowych, estetycznie i prawidłowo je malując.

4. Wykazując się znajomością zasad rysunku technicznego narysowała/ał plan samolotu, którego model zbudowała/ał, uzupełniając go o szczegóły konstrukcji i malowania wg fotografii.

5. Opowiedziała/ał o dziejach, konstrukcji i osiągnięciach samolotów, śmigłowców, szybowców, których modele zbudowała/ał.

 

Konstruktorka latawców/konstruktor latawców *

1.      Rozpoznaje różne rodzaje latawców, wie, jaka jest konstrukcja każdego z nich i jakie miały zastosowanie dawniej i dziś.

2.      Wyjaśniła/ił, jakie siły działają na latawce w locie i od czego zależy prawidłowy lot.

3.      Potrafi wyregulować latawiec, aby prawidłowo wzbijał się w powietrze i latał.

4.      Zbudowała/ał dwa latawce – płaski i skrzynkowy; zbudowała/ał wyciąg do latawca i go zastosowała/ał.

5.      Uczestniczyła/ył ze swym latawcem w zawodach latawcowych, np. z okazji Święta Latawca.

 

Radiomodelarka/radiomodelarz **

1.      Zna przynajmniej dwa systemy zdalnego sterowania; wie, czym one się charakteryzują. Wie, jaką rolę w urządzeniu zdalnie sterowanym spełniają przekaźniki  elektromechaniczne, czujniki i silniki elektryczne.

2.      Wyjaśniła/ił, gdzie i na jakich warunkach można uzyskać zezwolenie na budowę urządzeń nadawczo-odbiorczych do sterowania radiomodelarskiego.

3.      Narysowała/ał i objaśniła/ił schemat blokowy jednokanałowego nadajnika i odbiornika sterowania falami radiowymi.

4.      Zademonstrowała/ał na zbiórce zastępu lub drużyny funkcjonowanie zestawu zdalnego sterowania modeli, wyjaśniła/ił kolegom, na czym ono polega.

5.      Przeprowadziła/ił pokaz akrobacji lotniczej z wykorzystaniem zestawu zdalnego sterowania.

 

Konstruktorka lotnicza/konstruktor lotniczy ***

1.      Opowiedziała/ał o kilku najnowszych osiągnięciach techniki lotniczej, różnych doświadczalnych rodzajach samolotów i różnych układach aerodynamicznych samolotów. Objaśniła/ił zasady lotu różnych rodzajów statków latających.

2.      Wyjaśniła/ił, jaką rolę spełniają poszczególne elementy konstrukcyjne i urządzenia aerodynamiczne samolotów.

3.      Objaśniła/ił, do czego służy wirnik ogonowy śmigłowca oraz jak się steruje śmigłowcem. Wyważyła/ył i wyregulowała/ał model o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.

4.      Zbudowała/ał model latający o układzie nietypowym: kaczki lub bezogonowca.

5.      Zbudowała/ał model doświadczalny własnego pomysłu dowolnego statku powietrznego (np. śmigłowiec, pionowzlot, samolot skróconego startu, poduszkowiec) lub ze specjalnymi urządzeniami aerodynamicznymi (sploty, zaburzacze, hamulce aerodynamiczne, interceptory zamiast lotek itp.) i zademonstrowała/ał jego działanie.

 

Młody baloniarz *

1.      Wyjaśniła/il zasady unoszenia się balonu w powietrzu oraz budowę balonu sportowego.

2.      Rozpoznaje rodzaje balonów i zna ich zastosowanie.

3.      Stosuje przepisy bezpiecznego wypuszczania balonów na ogrzane powietrze.

4.      Zbudowała/ał razem z kolegami balon z bibułki na ogrzane powietrze.

5.      Brała/ał udział w pokazie wypuszczania balonu na ogrzane powietrze lub w zawodach balonów.

 

Technik balonowy **

1.      Opowiedziała/ał o dziejach baloniarstwa w Polsce i na świecie, wykazując się ich dobrą znajomością.

2.      Rozpoznała/ał różne rodzaje balonów oraz wykazał się znajomością ich budowy, teorii lotu oraz sposobów kierowania nimi.

3.      Wykazała/ał się umiejętnością obsługi balonu na ogrzane powietrze przy starcie.

4.      Brała/ał czynny udział w przygotowaniach do wzlotu balonu.

5.      Jako pasażer wykonała/ał lot balonem na ogrzane powietrze.

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników balonowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Aspirant szybowcowy *

1.      Omówiła/ił najważniejsze fakty z historii sportu szybowcowego i największe osiągnięcia w tej dziedzinie.

2.      Wie, w jakich konkurencjach odbywają się szybowcowe loty wyczynowe, zna nazwiska polskich szybowników, zdobywców Medalu Lilienthala.

3.      Wyjaśniła/ił, jakie wymagania pod względem zdrowia, cech psychicznych i cech charakteru stawiane są pilotowi. Zna i stosuje zasady higieny lotniczej.

4.      Wie, jak wyglądają odznaki szybowcowe i jakie wymagania trzeba na nie spełnić.

5.      Rozpoznaje rodzaje i typy szybowców produkowanych w Polsce. Prawidłowo nazwała/ał poszczególne elementy konstrukcji szybowca i potrafi określić ich rolę w czasie lotu szybowca lub modelu.

 

Młoda szybowniczka/młody szybownik **

1.      Wie, jakie siły działają na szybowiec w locie i jakie warunki sprzyjają lotom szybowcowym. W terenie lub na mapie wskaże, gdzie powstają prądy wznoszące.

2.      Zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące na starcie szybowcowym. Pełniła/ił funkcję dyżurnego i chronometrażysty na starcie.

3.      Uczestniczyła/ył w wykładaniu, wyhangarowywaniu i transporcie szybowca, wykładaniu znaków startowych i przygotowywaniu szybowca do lotu – samodzielnie podpinała/al linę holowniczą i wypuszczała/ał szybowiec przy starcie.

4.      Zapoznała/ał się z przynajmniej jedną książką o tematyce szybowcowej.

5.      Wykonała/al lot pasażerski szybowcem.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników

szybowcowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Aspirant lotniczy *

1.      Wymieniła/ił wymagania zdrowotne i psychiczne stawiane lotnikom. Zna warunki przyjęcia na szkolenia lotnicze (wiek, wykształcenie) i główne rodzaje pracy w lotnictwie.

2.      Zna nazwy głównych części samolotu.

3.      Rozpoznaje polskie odznaki lotnicze cywilne i wojskowe.

4.      Potrafi poruszać się po lotnisku zgodnie z obowiązującymi zasadami i rozpoznaje znaki startowe.

5.      Odbyła/ył lot pasażerski samolotem sportowym lub turystycznym.

 

Młody lotnik **

1.      Określiła/ił nawigacyjną prędkość, meteorologiczny kierunek i prędkość wiatru oraz możliwości latania w danych warunkach.

2.      Zna przeznaczenie dźwigara, kesonu, wręgi, żebra, okucia i pokrycia.

3.      Scharakteryzuje różnice w konstrukcji kratownicowej i półskorupowej.

4.      Zademonstruje ruchy sterami samolotu i opisze główne przyrządy pokładowe.

5.      Wskaże podstawowe typy silników lotniczych oraz najpopularniejszych producentów.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów i mechaników samolotowych wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Obserwatorka lotnicza/obserwator lotniczy *

1.      Rozpoznaje zasadnicze rodzaje statków powietrznych, zna ich prawidłowe nazwy oraz podział samolotów według ich przeznaczenia i budowy.

2.      Zna meteorologiczne warunki odbywania lotów dziennych i nocnych, zasady obserwacji nieba oraz zasadę działania urządzeń radiolokacyjnych.

3.      Zna sygnały alarmowe obrony cywilnej oraz wie, jak się zachować po ich usłyszeniu.

4.      Zmierzyła/ył wysokość lotu samolotu za pomocą lornetki polowej oraz ocenił „na oko” w przybliżeniu wysokość, na jakiej leci samolot, jego prędkość i kierunek lotu.

5.      Potrafi rozpoznać najważniejsze polskie i zagraniczne samoloty (co najmniej 15 typów) cywilne i wojskowe oraz rozróżnić znaki rozpoznawcze i rejestracyjne samolotów przynajmniej 10 państw.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: patent obserwatora lotniczego.

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: patent aspiranta-nawigatora pokładowego.

 

Aspirant lotniarz *

1.      Wyjaśniła/ił zasady lotu i pilotażu lotni.

2.      Wykazała/ał, że zna siły działające na lotnię w locie i wie, w jakich warunkach można wykonywać loty. Zna podstawowe zasady wykonywania lotów.

3.      Rozróżniła/ił przynajmniej 3 rodzaje uprzęży dla pilotów lotniowych i ich zastosowanie.

4.      Opowiedziała/ał o najważniejszych faktach z historii lotniarstwa i sportu lotniarskiego.

5.      Wymieniła/ił, jakie najważniejsze zawody lotniowe są organizowane w Polsce.

 

Młoda lotniarka/młody lotniarz **

1.      Określiła/ił kierunek i prędkość wiatru względem zbocza oraz możliwości latania w danych warunkach.

2.      Zademonstrowała/ał i wyjaśniła/ił kolegom zasady sterowania lotnią.

3.      Brała/ał udział w składaniu i rozkładaniu lotni i przygotowaniu jej do lotów. Prawidłowo założyła/ył i przypięła/przypiął uprząż do lotni.

4.      Wykonała/ał ćwiczenia przygotowawcze do wstępnego szkolenia w pilotażu lotni (rozbieg i dobieg z lotnią, utrzymanie lotni w łożu wiatru, lot latawcowi na uwięzi).

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia kolejnych klas pilotów wg przepisów Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Aeroklubu Polskiego.

 

Dyżurna startu spadochronowego/dyżurny startu spadochronowego **

1.      Zna przepisy organizacji skoków spadochronowych w zakresie obowiązującym skoczków-uczniów.

2.      Zna obowiązki dyżurnego startu spadochronowego i zrzutowiska, a także obowiązki i zakres uprawnień osób funkcjonujących na starcie spadochronowym.

3.      Zna wszystkie obowiązujące znaki i sygnały używane podczas prowadzenia skoków spadochronowych.

4.      Potrafi w terenie i na podstawie mapy dokonać wyboru lądowiska i zrzutowiska oraz określić, jakim warunkom powinno odpowiadać.

5.      Pełniła/ił obowiązki dyżurnego lub pomocnika dyżurnego na starcie spadochronowym lub zrzutowisku, wykładała/ał znaki, dokonywała/ał pomiaru wiatru anemometrem, określała/ał jego kierunek meteorologiczny i nawigacyjny.

 

Sprawność mistrzowska lub odznaka/uprawnienie: uprawnienia układacza i technika spadochronowego.

Uprawnienie: Harcerski Znak Spadochronowy, tytuł, klasy i licencja skoczka spadochronowego.

 

« powrót

Dodaj nowy komentarz

Strona www za darmo dla Ciebie!